Στα ερείπια της Δημοκρατίας

Ελληνικά

Μετά την κατάλυση της δημοκρατίας η λέξη "δημοκρατία", κενή περιεχομένου πλέον, περιφέρεται μέχρι σήμερα ανά τον κόσμο, για να σκεπάζει τη γύμνια των πολιτευμάτων από κάθε λαϊκή συμμετοχή και να παραπλανά τους λαούς.

Όταν μιλάμε για δημοκρατία, και θέλουμε η λέξη να αντα­ποκρίνεται στα πράγματα, πρέπει να αναφερόμαστε μόνο στην περίοδο 462–322 π.Χ., που λειτούργησε η δημοκρατία στην Αθήνα, γιατί δεν προϋπήρξε του 462 π.Χ. καιδεν επαναλει­τούργησε μετά την κατάλυσή της το 322 π.Χ. ποτέ και πουθε­νά μέχρι σήμερα.

Η περίοδος της δημοκρατίας αποτελεί μοναδική εμπειρία για την ανθρώπινη ιστορία, την οποία σημάδεψε ανεξίτηλα. Η κα­τάχρηση της λέξης "δημοκρατία"που γίνεται μέχρι σήμερα, αποσκοπεί στην απάλειψη από την ιστορική μνήμη της μοναδικής αυτής δημοκρατικής εμπειρίας. Καταβλήθηκε, από την ε­ποχή ακόμη που λειτουργούσε η δημοκρατία, και καταβάλλεται μέχρι σήμερα από τις κυρίαρχες δυνάμεις μια συστηματική προ­σπάθεια να αλλοιωθεί το αυθεντικό πρόσωπο της δημοκρατίας, και να παρουσιαστούν σαν δημοκρατικά καθεστώτα που έχουν πολύ μικρή ή καμιά συγγένεια με τη δημοκρατία.

Συνέχεια...