Η μεταρρύθμιση του Κλεισθένη

Ελληνικά

Ο Κλεισθένης, αρχηγός γένους ο ίδιος, είχε κατανοήσει ότι η κυριότερη αιτία που δεν επέτρεψε στο πολίτευμα του Σόλω­να να λειτουργήσει, με αποτέλεσμα την επιβολή της δικτατορίας του Πεισίστρατου, ήταν η πολιτική και θρησκευτική οργάνωση της κοινωνίας σε φυλές, φατρίες και γένη. Τα άτομα, έξω α­πό την ομάδα του γένους, δεν είχαν πολιτική οντότητα και πα­ρουσία.

Η πολιτική ήταν υπόθεση των αρχηγών των γενών και ο α­νταγωνισμός τους για την εξουσία δημιουργούσε μια κατάστα­ση συνεχούς πολιτικής αναστάτωσης και ανωμαλίας. Οι αρχη­γοί δεν στηρίζονταν στην προσωπική τους αξία, αλλά στην ισχύ του γένους τους.

Για να αλλάξει η σχέση αυτή, έπρεπε να "σπάσει" η πολιτικο­θρησκευτική ενότητα της ομάδας και να αποκοπούν πολιτικά οι αρχηγοί των γενών από τα μέλη τους.

Συνέχεια...