ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ Δ.Ν.Τ. (ελληνικά- english - spanish )

Ελληνικά

Είμαστε η πρώτη ιστοσελίδα που ερμήνευσε σωστά το γιατί δεν ήθελαν οι Ολιγάρχες να γίνει το δημοψήφισμα. Είχαμε τεράστια απήχηση στους αναγνώστες μας. Πριν από δύο μήνες είχα αναρτήσει ένα μικρό σχόλιο με τίτλο «Ο λαός είναι σοφός», το διάβασαν περίπου 200 αναγνώστες.

Φίλοι μου δεν είμαι μάντις ούτε προφήτης, απλά έχοντας εμπεδώσει το γνήσιο πολίτευμα της «αληθινής δημοκρατίας» δεν μου ήταν δύσκολο να διαβάσω μέσα στον ορυμαγδό των γεγονότων την πραγματικότητα, δυστυχώς για τους δεινόσαυρους οι κινήσεις τους είναι προβλέψιμες…

Η ουσία του δημοψηφίσματος επέτυχε. Μια εβδομάδα τώρα έχω μια καλή επικοινωνία μαζί σας. Με αυτή την αλληλοεκτίμηση και τον αμοιβαίο σεβασμό θα κλείσω τον κύκλο της συλλογικής προσπάθειας που πορευτήκαμε τις λίγες ημέρες της επικοινωνίας μας.

Το θετικό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό ψυχολογικό βοήθημα στα χέρια των διαπραγματευτών, αλλά δεν είναι το όπλο. Οι τοκογλύφοι δεν γνωρίζουν συναίσθημα, επομένως λίγα θα ήταν τα οικονομικά οφέλη της προσπάθειας αυτής… και αν θα ειχαμε.

Βρισκόμαστε στην κορύφωση του δράματος, αν δεν έλθει ο από μηχανής θεός το έργο εξελίσσεται σε τραγωδία. Ο τίτλος του έργου «Δολοφονήστε τον ηγέτη και συντρίψτε το λαό». Το έργο έχει ξαναπαιχτεί…

Με τις σημερινές (κυριολεκτώ) εξελίξεις βρέθηκε και το όπλο, που με την ψυχολογική υποστήριξη του δημοψηφίσματος αποτελούν ένα ευχάριστο μήνυμα για την Ελλάδα. Η επίσημη έκθεση (καθυστέρησε να δημοσιοποιηθεί) του Δ.Ν.Τ. που καθιστά επίσημα το χρέος μη βιώσιμο, στέλνει για φροντιστήριο οικονομικών και δημοκρατίας όλους τους Ολιγάρχες, Έλληνες και Ευρωπαίους. Και μόνο αυτό;

Σήμερα το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα απείλησε με βέτο στο Δ.Ν.Τ. για το θέμα· και όχι μόνο, το αμερικανικό Κογκρέσο με επίσημη επιστολή παίρνει κι’ αυτό θέση στην μη βιωσιμότητα του χρέους. Φυσικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το κάνουν προς ίδιον όφελος. Αυτή τη χρονική αυτή στιγμή ανεξάρτητα τί σκοπιμότητες εξυπηρετεί για τους αμερικανούς, είναι άλλο ένα ισχυρό όπλο στη φαρέτρα των Ελλήνων διαπραγματευτών. Σε μια καταστροφή δεν κάνεις επιλογή του δρόμου διαφυγής, το ζητούμενο είναι να βρεις την έξοδο…

Στην ουσία προβλέπω ότι το έργο δεν θα εξελιχθεί σε τραγωδία. Ο δρόμος είναι δύσκολος, δύσβατος θα έλεγα, αλλά διά της σοφής επιλογής του Δημοψηφίσματος, άρχισαν τα όργανα να παίζουν, δεν είμαστε πλέον μόνοι. Είναι η μεγίστη ευκαιρία των Ελλήνων διαπραγματευτών με σοβαρότητα και να αξιοποιήσουν να νέα δεδομένα προς όφελος του κοινωνικού «συνόλου».

Είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά να γνωρίσουμε τις χρονικές προδιαγραφές και το κόστος της ταλαιπωρίας μας, όσο κι αν τις θεωρήσουμε δύσκολες… η αλήθεια ελευθερώνει από τα δεσμά και κάνει τον άνθρωπο υπεύθυνο «Πολίτη». Σ’ αυτό θα κριθούμε όλοι μας…

Από Δευτέρα να ρίχνετε και μια ματιά στην ιστοσελίδα μας, μας γνωρίσατε αρκετά καλά. Όλα τα θέματα της hellenecpaedia.gr είναι ενδιαφέροντα και όλοι οι συνεργάτες θέλουν να περάσουν το μήνυμα, ότι η ιστορία έχει και άλλες πτυχές, που δυστυχώς δεν έχουν φωτιστεί επαρκώς από τους επίσημους ιστορικούς.

Ελληνοπαιδεία / Ο Επισκέπτης 

 

Referendum and I.M.F.

We are the first website that properly interpreted why the oligarchs did not want a referendum to take place. We had enormous appeal to our readers. Two months ago I posted a short comment on "The people are wise," 200 readers red it.

My friends, I am not an oracle or prophet, just having consolidate genuine regime of "true democracy"it was not difficult for me to read into the rumble of events reality, unfortunately for dinosaurs their movements are predictable ...

The essence of the referendum succeeded. A week now I have a good communication with you. With this mutual respect will close the cycle of collective effort marched the few days of our communication.

The positive result is a psychological tool in the hands of the negotiators, but not the weapon. The moneylenders do not have feelings, so few would the economic benefits of this effort ... if any.

We are at the climax of the drama, if not bring the deus ex machina project evolves into tragedy. The title of the project "assassinate the leader and crush the people." The project has been replayed ...

With today's (literally) developments and we have found the gun, which in psychological support of the referendum is a pleasant message for Greece. The official report (delayed published) the IMF making official debt unsustainable, sends tutorial for economic and democracy all oligarchs, Greeks and Europeans. And only that?

This morning, the American President Obama threatened to veto the IMF on the topic; and not only the US Congress with an official letter and takes it place in the unsustainability of debt. Of course I have no doubt that they have own interests. This time right now regardless of what considerations serve for US, is another powerful weapon in the arsenal of Greek negotiators. In a disaster you choosing the escape road, the challenge is to find the exit ...

In fact I predict that the project will not become tragedy. The road is difficult, I would say rough, but by wise selection Referendum began playing instruments, we are no longer alone. It is the greatest opportunity of Greek negotiators seriously and utilize new data to the benefit of society 'whole'.

We are psychologically ready to meet the time requirements and cost of our suffering, as though they consider them difficult ... the truth liberates from bondage and makes man responsible "citizen". In this we all will be judged ...

From Monday to have a look at our website, you know us pretty well. All subjects in hellenecpaedia.gr are interesting and all partners want to spend the message that history has other aspects, which unfortunately have not been adequately elucidated by the official historians.

 

REFERENDUM Y F.M.I.

 

Somos la primera página que interpretó correctamente por qué los oligarcas no querían que se realizara el referéndum. Hemos tenido una enorme aceptación entre nuestros lectores. Hace dos meses habíamos “subido” un pequeño comentario titulado “El pueblo es sabio”, que lo leyeron unas 200 personas.

Amigos míos, no soy adivino ni profeta, simplemente habiendo entendido perfectamente el régimen de la democracia en todas sus dimensiones no me fue difícil diagnosticar la realidad entre la tormenta de los hechos…lamentablemente para los dinosaurios del poder, sus movimientos son previsibles…

La esencia del referéndum ha sido un éxito. Desde hace una semana tengo una bella comunicación con todos ustedes. Con la evaluación y el mutuo respeto voy a cerrar este ciclo del intento colectivo logrado estos días de nuestra comunicación.

El resultado positivo es un apoyo psicológico importante en manos de los negociantes, pero no es un arma. Los usureros no tienen sentimientos, de manera que los beneficios-si los hubiera-de esta negociación serian mínimos.

Nos encontramos a la cúspide del drama, y si no llega el ex maquina deus, la obra terminará en tragedia. El título de la obra “Asesinen al líder y aplasten al pueblo” se ha presentado una y otra vez…

Con el desarrollo de las situaciones se encontró también el arma, que con el apoyo psicológico del referéndum, forman un agradable mensaje para Grecia. La posición oficial del F.M.I. (publicado con retraso), que oficializa la deuda como insostenible, manda a una clase de aprendizaje de economía y de Democracia a los Oligarcas, griegos y europeos. Y ¿solo eso?

Esta mañana Obama amenazó con vetar al FMI sobre el tema. Y no solo, ya que el congreso americano por medio de una carta oficial toma posición sobre la insostenibilidad de la deuda. Naturalmente no tengo ninguna duda que lo hace por su propio interés. En este momento, independientemente de las metas a las que se sirve, es un arma más para los negociadores, de ambos lados. Cuando estas frente a una situación catastrófica no eliges la huida, sino buscar la salida correcta…

En el fondo, preveo que el proyecto no se convertirá en tragedia. El camino es muy difícil, pero con la selección sabia del Referéndum comenzó… la música: ¡ya no estamos solos! Es la mayor oportunidad para los negociadores griegos negociar con seriedad y utilizar los nuevos datos en beneficio de la sociedad.

Estamos psicológicamente preparados para conocer los requisitos de tiempo y el costo de nuestro sufrimiento, por mucho que los consideremos difíciles... la verdad libera de la esclavitud y convierte al hombre "ciudadano" responsable. En esto todos seremos juzgados....

A partir del lunes, echen un vistazo a nuestra a página, ya nos conocieron bien. Todos los temas de hellenecpaedia.gr son muy interesantes y todos los colaboradores desean pasar el mensaje que la historia tiene muchos pliegues, que lamentablemente no son lo suficientemente iluminadas de parte de los historiadores oficialistas.

Hellenecpaedia/El Visitante